Skoči na glavno vsebino

Podatki o šoli

Ime in sedež šole
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško

Pot do šole

Podatki o ustanovitelju
Ustanoviteljica šole je občina Krško.

Šolski okoliš
Šolo obiskujejo učenci naslednjih krajevnih skupnosti: Krško, Zdole, Dolenja vas, Gora, Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna.

Šolski prostor
Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence med izvajanjem pouka in drugih aktivnosti, določenih z Letnim delovnim načrtom šole na šolskem prostoru, ki obsega: šolsko stavbo, dvorišče, šolska športna igrišča, šolske zelenice, šolsko avtobusno postajo in šolske dovozne poti. Prav tako tudi za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa izven šole ter na poti tja in nazaj. Povsod veljajo pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Jurija Dalmatina Krško, s katerim bodo učenci seznanjeni na razrednih urah oz. roditeljskih sestankih. Pravila veljajo tudi pri vseh šolskih dejavnostih, ki se izvajajo izven rednega pouka in šolskega prostora.
V popoldanskem času športne objekte oddajamo klubom, društvom in različnim rekreacijskim skupinam.

Organizacijska shema šole
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok od 1. do 9. razreda.

Pouk poteka v eni zgradbi v dopoldanskem času. Več kot polovica učencev je vozačev, ki se vsak dan v šolo pripeljejo z avtobusi in šolskimi kombiji.

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, za učence od 1.–5. r. podaljšano bivanje, za vse učence vozače varstvo učencev, tudi za tiste, ki čakajo na izbirni predmet.

Izmenskost pouka
Pouk poteka na predmetni stopnji, delno tudi na razredni, izmenično po dveh urnikih, ki se menjujeta tedensko.

Organi upravljanja in strokovni organi šole

  • Ravnateljica
  • Pomočnica ravnateljice
  • Svet šole
  • Strokovni organi šole:
    učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi
Dostopnost