Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Več informacij najdete na spletni strani RIC.

Po veljavni zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem šolskem letu prostovoljno. Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

1. Datumi opravljanja NPZ:

Koledar za NPZ se nahaja v LDN.

2. Vpogled v rezultate nacionalnega preverjanja znanja za učence in starše učencev 6. in 9. razreda

Nacionalni preizkusi znanja se ocenjujejo elektronsko. To omogoča učencem in staršem, da s pomočjo ŠIFRE učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si dostopajo do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja. Učenci bodo šifro prejeli prvi dan preverjanja. Šifre bodo prilepili na dodaten prazen list, katerega bodo odnesli domov. Šifre shranite. Vpogled v ovrednotene naloge bo dostopen učencem in staršem v času, ki bo objavljen na spletni strani šole.

POMEMBNO:

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljamo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi). V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela. Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja. Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Le v tem primeru se upošteva tudi dosežek pri NPZ-ju iz slovenščine in matematike, če se učenke, učenci in njihovi starši s tem strinjajo. Poudariti je treba tudi to, da dosežek pri NPZ-ju pokaže le tisti del znanja učencev, ki ga je mogoče preveriti pisno. V njem torej ni upoštevano tisto znanje, ki ga je mogoče preveriti le ustno ali praktično (npr. govorne sposobnosti, praktično delo), kar učitelji preverjajo in ocenjujejo pri pouku posameznih predmetov. Dosežek učenca pri NPZ-ju je pomembna dodatna informacija o kakovosti in trajnosti učenčevega znanja. Zato je pomembno, da se dosežki učencev pri NPZ-ju na šoli analizirajo, da strokovni delavci šole skupaj s starši in učenci razmislijo o uspešnosti učencev pri posamezni nalogi, se pogovorijo o njihovem načinu reševanja posamezne naloge, o napredku posameznega učenca in na tej podlagi načrtujejo nadaljnje učenje.

 

Dostopnost