Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Šolska prehrana:
Šolska prehrana opredeljujejo Pravila šolske prehrane OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki so objavljena na spletni strani šole. Prehrana je strokovno načrtovana, kakovostno sestavljena ter zdravstveno in higiensko nadzorovana. Vsi ponujeni obroki se pripravljajo v šolski kuhinji. Pri pripravi jedilnikov za učence moramo upoštevati smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki ga priporoča NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Priročnik predstavlja predlog standarda za načrtovanje zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in lahko služi kot pripomoček pri načrtovanju vrtčevskih in šolskih jedilnikov, ob ustreznih kadrovskih in tehničnih pogojih v kuhinjah vrtcev in šol.

Učencem nudimo naslednje obroke:
· zajtrk (za učence 1. in 2. r.),
· dopoldansko malico, kosilo
· in popoldansko malico (za učence vključene v OPB).

V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano – na osnovi zdravniškega potrdila, ki ga starši pridobijo na podlagi potrdila osebnega zdravnika otroka ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca med letom morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok in da so učenci, vključeni v OPB, prijavljeni na kosilo.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani starši svoje otroke prijavijo na šolsko prehrano v mesecu juniju za naslednje šolsko leto.

Cenik prehrane za učence je od, 1. 9. 2023, dalje:

MALICA   1,10 EUR
ZAJTRK 1. RAZRED 0,57 EUR
POP. MALICA 1. – 5. RAZRED 0,57 EUR
KOSILA 1., 2. RAZRED 2,30 EUR
3, 4., 5. RAZRED 2,53 EUR
6, 7., 8., 9. RAZRED 2,78 EUR

V sredo, 12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, št. 76//23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Bistvena novost je, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe.

Zakon tudi določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024

pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Vloge za subvencijo šolske prehrane staršem ni potrebno vlagati na pristojni CSD, če razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka. Vlogo za subvencijo šolske prehrane vložijo le, če nimajo veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Starši morajo vse finančne obveznosti poravnavate sproti. V kolikor imajo težave, jih napotimo na šolsko svetovalno službo.

Med šolskim letom lahko starši svojega otroka pisno še dodatno prijavijo na šolsko prehrano. Prijavo lahko tudi kadarkoli pisno prekličejo.

Na šoli je imenovana skupina za šolsko prehrano (člani: predstavniki staršev, učiteljev, svetovalne službe, vodji šolske prehrane, učenci). Ti dajejo mnenja in predloge glede šolske prehrane in obravnavajo pripombe uporabnikov.

Za zagotavljanje ciljev kulturnega prehranjevanja pri delitvi obrokov poskrbijo učitelji.

V tem šolskem letu smo bomo večjo pozornost namenili:
· zdravemu načinu prehranjevanja,
· kulturi prehranjevanja,
· učence bomo spodbujali k spoštljivemu odnosu do hrane,
· pozorni bomo na to, da bodo učenci pojedli pripravljene obroke, s čimer bomo zagotovili manj odpadne in zavržene hrane.

Razredniki in ostali učitelji bodo pri urah posvetili več vsebin zdravega sodobnega načina prehranjevanja, kulturnemu prehranjevanju v učilnici in jedilnici šole, spregovorili o bontonu prehranjevanja … Temu bodo sledile tudi dejavnosti v okviri Zdrave in Eko šole.

Hkrati nadaljujemo s projektom Shema šolskega sadja in zelenjave, s katerim želimo povečati uživanje sadja in zelenjave ter omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih

 

Jedilniki šolske prehrane bodo tedensko objavljeni na spletni strani šole in oglasni tabli v jedilnici šole.

 

 

Dostopnost