Šolska prehrana

 

Šolska prehrana opredeljujejo Pravila šolske prehrane OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki so objavljena na spletni strani šole. Prehrana je strokovno načrtovana, kakovostno sestavljena ter zdravstveno in higiensko nadzorovana. Vsi ponujeni obroki se pripravljajo v šolski kuhinji. Pri pripravi jedilnikov za učence moramo upoštevati smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki ga priporoča NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Priročnik predstavlja predlog standarda za načrtovanje zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in lahko služi kot pripomoček pri načrtovanju vrtčevskih in šolskih jedilnikov, ob ustreznih kadrovskih in tehničnih pogojih v kuhinjah vrtcev in šol.

 

Učencem nudimo naslednje obroke:

  • zajtrk (za učence 1. in 2. r.),
  • dopoldansko malico, kosilo
  • in popoldansko malico (za učence vključene v OPB).

 

V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano – na osnovi zdravniškega potrdila, ki ga starši pridobijo na podlagi potrdila osebnega zdravnika otroka ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca med letom morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok in da so učenci, vključeni v OPB, prijavljeni na kosilo.

 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani starši svoje otroke prijavijo na šolsko prehrano v mesecu juniju za naslednje šolsko leto.

 

NOVO: Cenik prehrane za učence je od, 1. 9. 2020, dalje:

MALICA   0,80 EUR
ZAJTRK 1. RAZRED 0,45 EUR
POP. MALICA 1. RAZRED 0,45 EUR
KOSILA 1., 2. RAZRED 1,80 EUR
3, 4., 5. RAZRED 2,00 EUR
6, 7., 8., 9. RAZRED 2,20 EUR
KOSILA: DNEVNA              NAROČILA UČENCEV 1., 2. RAZRED 2,00 EUR
3., 4., 5. RAZRED 2,30 EUR
6.,7., 8., 9. RAZRED 2,50 EUR

 

Do polne subvencije malice oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v R Sloveniji.

 

Brezplačno šolsko kosilo pripada učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % neto povprečne plače v RS (polna subvencija kosila). Velja od, 1. 2. 2017, dalje.

 

Vloge za subvencijo šolske prehrane staršem ni potrebno vlagati na pristojni CSD, če razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka. Vlogo za subvencijo šolske prehrane vložijo le, če nimajo veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka.

 

Starši morajo vse finančne obveznosti poravnavate sproti. V kolikor imajo težave, jih napotimo na šolsko svetovalno službo.

 

Med šolskim letom lahko starši svojega otroka pisno še dodatno prijavijo na šolsko prehrano. Prijavo lahko tudi kadarkoli pisno prekličejo.

 

Na šoli je imenovana skupina za šolsko prehrano (člani: predstavniki staršev, učiteljev, svetovalne službe, vodji šolske prehrane, učenci).  Ti dajejo mnenja in predloge glede šolske prehrane in obravnavajo pripombe uporabnikov.

Za zagotavljanje ciljev kulturnega prehranjevanja pri delitvi obrokov poskrbijo učitelji.

 

V tem šolskem letu smo bomo večjo pozornost namenili:

  • zdravemu načinu prehranjevanja,
  • kulturi prehranjevanja,
  • učence bomo spodbujali k spoštljivemu odnosu do hrane,
  • pozorni bomo na to, da bodo učenci pojedli pripravljene obroke, s čimer bomo zagotovili manj odpadne in zavržene hrane.

 

Razredniki in ostali učitelji bodo pri urah posvetili več vsebin zdravega sodobnega načina prehranjevanja, kulturnemu prehranjevanju v učilnici in jedilnici šole, spregovorili o bontonu prehranjevanja … Temu bodo sledile tudi dejavnosti v okviri Zdrave in Eko šole.

V tem šolskem letu smo vključeni v projekt Ribe na šolskih krožnikih, pomeni, da bomo učencem ponudili nekoliko več rib in ribjih jedi. Hkrati nadaljujemo s projektom Shema šolskega sadja in zelenjave, s katerim želimo povečati uživanje sadja in zelenjave ter omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

 

Jedilniki šolske prehrane bodo tedensko objavljeni na spletni strani šole in oglasni tabli v jedilnici šole.

 

 

Dostopnost