Skoči na glavno vsebino
Eko šola
Biti eko je način življenja, kar pomeni način življenja tudi za naše otroke. Ne glede na njihovo starost, se lahko naši otroci začnejo učiti, kaj pomeni živeti zdravo in bolj okolju prijazno življenje.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. Vsebine Ekošole vnašamo v sam pouk in v različne dneve dejavnosti.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

o   skrb za človeka vključuje varovanje zdravja,
o   izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
o   okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
o   naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
o   vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
o   dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
o   vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
o   prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Že nekaj let na naši šoli v okviru projekta Ekošola izvajamo vrsto dejavnosti in aktivnosti za ozaveščanje skrbi za okolje.

V tem šol. letu se bomo vključili v projekte:

 • Ekobranje za ekoživljenje (Valerija Zierer Maver)
 • Šolska vrtilnica (Marjetka Luskovec)
 • Biotska pestrost – Ohranjanje biotske pestrosti (Simona Žarn)
 • Hrana ni za tjavendan (Sanja Valenčak)
 • Mladi poročevalci za okolje (Bernarda Kunej)
 • Trajnostna mobilnost – Misija: zeleni koraki (Mateja Cizerle)
 • Krožno gospodarstvo – Ne zavrzi oblek, ohrani planet! (Brina Lukež)
 • Energija – mladi v svetu energije (Brina Lukež)

Še druge aktivnosti znotraj programa Ekošole:

 • Zbiranje odpadnega papirja in kartona (Bernarda Kunej)
 • Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš (Marjetka Luskovec)
 • Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah v ustanovi (Valerija Zierer Maver)

OPOMBA: Zamaškov ne zbiramo.

POMEMBNO PODROČJE TEGA ŠOLSKEGA LETA

o   NA DNEVIH DEJAVNOSTI BODO IMELI UČENCI IN SPREMLJEVALCI SVOJE BIDONE Z VODO IN VREČKE IZ NARAVNIH MATERIALOV ZA SHRANJEVANJE ŠOLSKE MALICE
o   UČENCE BOMO OZAVEŠČALI O „NEUŽIVANJU„ ENERGIJSKIH PIJAČ, PRIGRIZKOV … KI JIH V ŠOLO NE BODO NOSILI

Še ostale dejavnosti v okviru Ekošole v šolskem letu 2023/24:

o   zbiramo star papir,
o   sortiramo odpadke v šoli,
o   varčujemo z vodo (projekt Vodni agent v 3. razredu),
o   varčujemo z energijo (LEAD izobraževanje učencev v 5. r.),
o   pri pouku likovne umetnosti in podaljšanega bivanja ustvarjamo iz odpadnih materialov,
o   Eko bralna značka,
o   zbiramo odpadne baterije,
o   zbiramo izrabljene tonerje in kartuše,
o   sodelujemo z družbo Kostak,
o   obeležili bomo SVETOVNI DAN ZEMLJE, ponedeljek, 22. 4. 2024,
o   nadaljevali bomo s čistilnimi akcijami,
o  udeležili se bomo podnebnega teka v okviru Dneva Zemlje …

Ekokoordinatorice v šol. letu 2023/2024 pa smo: Bernarda Kunej, Marjetka Luskovec, Valerija Zierer Maver in Mateja Cizerle.

Evropa v šoli

Natečaj Evropa v šoli poteka po evropskih državah že od leta 1953, v Sloveniji pa se bo v organizaciji Nacionalnega odbora natečaja Evropa v šoli, ki deluje pri ZPMS, letos zvrstil že osemnajsto leto. Mladim ustvarjalcem literarnih, likovnih, fotografskih del in izdelanih video posnetkov  nacionalni odbor vsako leto  dodeli naslovno temo  in z njo sledijo željam otrok in mladih, ki želijo načrtovati in soustvarjati svojo prihodnost, prihodnost lokalnega okolja oz. prihodnost sveta.

Natečaj nas spodbuja k razmišljanju o temah, ki so skupne nam vsem, ki živimo v Evropi. V naši regiji ima zelo pomembno vlogo ZPM Krško, saj je v projektu Evropa v šoli ravno posavska regija ena izmed najmočnejših slovenskih regij. Vsako leto se natečaja udeleži več kot 20 šol iz Posavja in med njimi je tudi naša – Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško.

Mentorice na naši šoli poskušamo v čim večjem številu spodbuditi učence, da ustvarjajo – tako likovne, literarne kot fotografske izdelke. Z njimi se učenci predstavijo v regiji, skoraj vsako leto pa se s posameznimi, najkvalitetnejšimi, izdelki predstavimo  tudi na državni ravni.

Upamo, da bo tudi letos tako.

Koordinatorka projekta Evropa v šoli: Sonja Bračun

 

 

ČRTA SAMOSTOJNOSTI IN ZAUPANJA OD TU NAPREJ ZMOREM SAM

Od petka dalje je pri vhodu v garderobo za učence razredne stopnje črta samostojnosti in zaupanja. Vsi želimo, da naši otroci postanejo samostojne in odgovorne osebe. Razvoj samostojnosti je pomembna naloga vzgoje doma, pa tudi v šoli. Otrok se je uči z lastnimi poskusi, z zgledom, ustreznim odnosom in spodbujanjem odraslih. V tem šolskem letu bomo pričeli s postopnim uvajanjem ČRTE SAMOSTOJNOSTI IN ZAUPANJA. Otroci bodo samostojno vstopali v šolo in v razred, šolske torbice bodo nosili brez pomoči staršev, samostojno se bodo preoblekli in preobuli … S tem bomo ob jutranjih in popoldanskih konicah v šoli zagotovili varnost otrok, boljšo preglednost in čistočo šolskih prostorov. Zavedamo se, da je vse odvisno od vsakega otroka posebej. Pri tem vam bodo pomagale razredničarke, dežurni učitelji v garderobi, učiteljice v oddelkih podaljšanega bivanja, svetovalni delavci … Ker prvošolčki potrebujejo še nekaj naše opore, je čas privajanja zanje nekoliko daljši, učenci ostalih razredov pa naj že ob vstopu v šolo samostojno zakorakajo v svoje učilnice.

 

PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah. S projektom Naša mala knjižnica želimo prispevati k bolj povezanemu knjižnemu trgu ter ustvariti nove možnosti za povezovanje. V projektu sodelujejo učenci 5. razreda v sodelovanju s šolsko knjižnico.

Kaj se bo dogajalo?

Na začetku šolskega leta bomo učencem razdelili brezplačne Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost dodatno spodbujale zanimive dejavnosti in številne nagradne naloge.

 • Pri IZMENJAVI LITERARNEGA JUNAKA bomo izdelali lutko literarnega junaka ali junakinje. Skupaj z zvezkom za risbe in zapiske bo junak obiskoval otroke na domu. Lutko bomo zamenjali s skupino z druge šole.
 • Učenci bodo prejeli PISMO PRESENEČENJA, ki ga posebej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden od pisateljev.
 • S knjižnimi nagradami bo nagrajen razred, ki bo uredil NAJ BRALNI KOTIČEK.
 • Najaktivnejše razrede čaka OBISK PRESENEČENJA.
 • Učenci bodo dobili KNJIŽNE RAZGLEDNICE z izvrstnimi ilustracijami, na katere bodo lahko zapisali svoje mnenje o prebranih knjigah.
 • Razred, ki bo ustvaril najdaljši BRALNI VLAKEC, bo nagrajen.
 • Sodelovali  bomo v LIKOVNO-LITERARNEM NATEČAJU.
 • Na šolah, ki pridno sodelujejo, bodo izvedli superzabavni KVIZ NMK.

SPODBUJANJE DOBRE ŠOLSKE KLIME IN POZITIVNIH MEDOSEBNIH ODNOSOV

PREDNOSTNA NALOGA ŠOLE.pdf

Na šoli zaznavamo, da je med mladimi vse več nestrpnosti, nepovezanosti, apatičnosti, njihovo življenje je v preveliki meri vezano na splet in tehnologijo. So manj vešči obvladovanja konfliktov in svojih čustev. Zato smo se v šoli odločili, da bo prednostna naloga šole v tem šol. l. SPODBUJANJE DOBRE ŠOLSKE KLIME IN POZITIVNIH
MEDOSEBNIH ODNOSOV. Namen prednostne naloge je, da bi preko našega vsakodnevnega delovanja učenci začutili, da so spoštovanje, strpnost in odgovornost poleg učnega uspeha in znanja, pomembne vrednote. Dejavnosti bodo potekale skozi celo šol. leto, vanje pa bodo vključeni vsi deležniki: učenci, starši, učitelji in širše
okolje. Prav vsi gradimo medosebni odnos.

Aktivnosti bodo usmerjene v:
1. Prevetritev in preoblikovanje vzgojnega načrta, šolskih pravil in vrednot šole (v sodelovanju s starši in učenci).

2. Okrepitev preventivnih dejavnosti na šoli, ki bodo v največji meri usmerjene na odpravljanje medvrstniškega nasilja in opolnomočenje učencev šole (delavnice za učence, izobraževanja za učence, učitelje in starše, natečaji, posebne naloge za oddelčne skupnosti, izvajanje nalog v sodelovanju s šolsko skupnostjo, aktivnosti v šoli v času projektnega tedna, izdaja zgibanke za učence, učitelje in starše …).

3. Obnovitev smernic ob ukrepanja pri morebitnih težavah oz. zaznavanju nasilja v šoli (Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih; gradivo ZRSŠ). V okviru prednostne naloge šole bomo organizirali projektni teden, ki se bo odvil v času med 24. in 28. 10. 2022. V sklopu tedna se bodo v dopoldanskem in popoldanskem času zvrstile dejavnosti za učence, starše in učitelje. Aktivnosti se bodo nadaljevale skozi celo šol. leto.

Naloga nas vseh je, da učencem, zaposlenim, staršem in krajanom omogočimo dobre medsebojne odnose ter varno in spodbudno okolje, kjer se bomo prav vsi počutili varno in sprejeto.

SKUPNOST UČENCEV

V šolsko skupnost so vključeni vsi učenci šole. Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. V skupnosti šole učenci uveljavljajo svoje pravice in interese. V šol. letu 2022/23 bosta šolsko skupnost vodili mentorici Barbara Lapuh in Marija Meh. Srečali se bomo najmanj dvakrat v šolskem letu. Namen srečanj je predstaviti interese učencev in jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov, svoje mnenje, ideje za prihodnost ter da skupaj poskušajo najti rešitve morebitnih težav na šoli. S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Učenci pa imajo možnost sodelovanja tudi na Otroškem šolskem parlamentu. V šolskem letu 2022/2023 bo tema na otroškem parlamentu »Duševno zdravje otrok in mladih«.
Vsako leto v Državnem zboru Republike Slovenije poteka zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta na določeno temo, ki se dotika prav vseh mladih. O tej temi veliko razpravljamo tudi z učenci na šoli, tako na razrednih urah, kakor tudi na sestankih šolske skupnosti učencev, kjer predstavimo svoja stališča glede določene problematike. V sklopu šolskega parlamenta učenci izvajajo raziskave, izdelujejo plakate, pišejo spise, organizirajo okrogle mize in vodijo debate. Postavljajo si aktualna vprašanja in skušajo poiskati rešitve. Predstavniki šolskega parlamenta zastopajo šolo na otroškem občinskem parlamentu v Krškem, kjer na razpravi podajo tehtne argumente in dokažejo svoje govorniške vrline. Otroški parlament se kot oblika dialoga izvaja v osnovnih šolah, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni ter se zaključi na nacionalnem parlamentu. Organizatorica projekta je Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki projekt izvaja že od leta 1990 in tako spodbuja otroke k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih zadevajo.

dALMATINOVA ZNAČKA IN URA SLOVENŠČINE

V Krškem in okolici sta del svojega življenja preživela tudi Adam Bohorič, avtor prve slovenske slovnice in Jurij Dalmatin, ki je prvi v celoti prevedel Sveto pismo v slovenski jezik. Osnovna Šola Jurija Dalmatina Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško in Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar – Podružnica Posavje smo v letu 2008 skupno pristopili k bolj sistematičnemu ohranjanju in raziskovanju bogate protestantske dediščine. Z njo smo začeli seznanjati predvsem širšo javnost ter spodbujati učence in dijake posavskih šol, da se zavedajo bogate preteklosti našega okolja. Tako že od leta 2008 uspešno pripravljamo likovno-literarni natečaj za Dalmatinovo značko z naslovom »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«, ki običajno poteka v jesenskem obdobju, zato vse šole v Posavju vabimo, da se nam takrat pridružijo v likovnoliterarnem ustvarjanju. Šola v okviru Poletnih večerov v Spominskem parku Jurija Dalmatina pripravlja literarno-glasbeni večer. Program soustvarjajo učenci višjih razredov šole, k sodelovanju pa povabimo tudi ostale šole in Glasbeno šolo Krško. Na prireditev so vabljeni učenci, starši in ostali občani. Posvečamo ga obletnici odprtja parka ter dnevu Primoža Trubarja.

UČENJE UČENJA

Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju. Temeljni namen usposabljanja v okviru kompetence učenje učenja je, usposobiti učence za učenje do te mere, da se bodo v skladu s svojimi potrebami znali in zmogli vse življenje uspešno izobraževati.

Evropska komisija ga opredeljuje kot:
»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odločilna. Kompetenca opredeljuje znanje, spretnosti in odnose, ki so povezani z učenjem učenja. Strokovni delavci na šoli bodo pripravili delavnice za učence in starše 3. in 6. razreda – Učenje učenja. Seznanili jih bodo z različnimi načini in strategijami učenja.

ČRTA SAMOSTOJNOSTI IN ZAUPANJA

Vsi želimo, da naši otroci postanejo samostojne in odgovorne osebe. Razvoj samostojnosti je pomembna naloga vzgoje doma, pa tudi v šoli. Otrok se je uči z lastnimi poskusi, z zgledom, ustreznim odnosom in spodbujanjem odraslih. Starši boste mlajšega otroka pospremili do dvorišča pred šolo, kjer ga boste po pouku tudi počakali. Otroci bodo samostojno vstopali v šolo in v razred, šolske torbice bodo nosili brez pomoči staršev, samostojno se bodo preoblekli in preobuli …

SEMENA SPREMEMB

Semena sprememb je razvojni projekt, ki nadaljuje aktivnosti povezane z Vizijo Slovenije in razvija vrednote, ki so njen sestavni del. V sodelovanju z učitelji je izdelan “idejnik” – priročnik z aktivnostmi, namenjenih delu z otroki v razredih, ki bi mlade spodbujale k razmišljanju o prihodnosti. Ta učiteljem 5. in 4. razredov osnovnih šol služi kot pomoč pri povezovanju elementov vizije z učnimi načrti na podlagi konkretnih aktivnosti v razredu, na ravni šole ali v širšem lokalnem okolju. Projekt je zastavljen po principu učenja vrednot (»value-based education«) in temelji na izkustvenem izobraževanju. Izvajale ga bodo učiteljice 5. a, 5. b, 5. c in v oddelku OPB.

VRTEC NA OBISKU

Skupno sodelovanje z vrtcem je zelo pomemben dejavnik, saj na ta način bodočim prvošolcem omogočimo bolj prijazen vstop v novo šolsko okolje. Projekt poteka preko različnih skupnih srečanj in obiskov v šoli in vrtcu. Otroci in vzgojitelji vrtca skupaj z našimi učenci in učitelji preživijo nekaj skupnih uric. Skupaj ustvarjajo, plešejo, telovadijo, obiščejo šolsko knjižnico in si ogledajo našo šolo. Z veseljem se odzovejo tudi na ogled dramske/lutkovne ali kakšne druge predstave, ki jo pripravijo naši učenci z mentorji. V mesecu maju/juniju povabimo na sestanek bodočih prvošolcev tudi njihove starše. Seznanimo jih s program in organizacijo dela v šoli.

PROGRAM NEON - VARNI BREZ NASILJA

Osnovni cilj programa »Varni brez nasilja« je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program promovira celovit pristop VIZ k preventivi nasilja. Osvetli pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti nasilje nad vrstniki. Tudi v primerih spolnega nasilja lahko podpora vrstnikov pomembno vpliva na odločitev otroka z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in spolnega nasilja. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli ter za starše.

Otroci se seznanijo in učijo:

 • o pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni,
 • kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja, zlorabe in
 • kako se nanje samozavestno odzvati,
 • kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov,
 • kako povedati o izkušnji z nasiljem ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi.

Program bodo izvajali strokovni delavci šole, ki so za to usposobljeni in učitelji/razredniki.

ZDRAVA ŠOLA

Namen zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh, ki vstopamo v šolo (učenci, učitelji in posledično tudi starši). Na gre samo za telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje. Zdrava šola zajema 12 ciljev, katerim mi skozi našo pisano paleto dejavnosti tudi sledimo.

Cilji zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.
 • Upoštevali bomo smernice NIJZ-ja in skrbeli za zdravje naših učencev, učiteljev in zaposlenih na šoli.

Nekatere dejavnosti bomo izvajali skozi celo leto, druge bolj priložnostno. Dejavnosti pa so:

 • Shema šolskega sadja.
 • Gibajmo za dobrodelnost.
 • Prednostna naloga šole: spodbujanje dobre šolske klime in pozitivnih medosebnih odnosov.
 • Projektni teden (24. – 28. 10. 2022).
 • Tradicionalni slovenski zajtrk.
 • Vadba za pogum.
 • Različni načini osveščanja otrok o zdravi prehrani – roditeljski sestanki, predavanja, plakati.
 • Zobna preventiva (od 1. do 5. razreda).
 • To sem jaz (Vsebine s področja duševnega zdravja – medsebojni odnosi, komunikacija, sprejemanje drugačnosti) in uporaba priročnika Zorenje skozi to sem jaz.
 • Sodelovanje z zdravstvenim domom.
 • Otroški parlament (mentorici Barbara Lapuh in Marija Meh).
 • Tudi čebele in njihov pomen za okolje in nas (zelo obiskan čebelarski krožek).
 • Sodelovanje s policisti (v sklopu kolesarskega izpita, tudi 1. triada), reševalno službo.
 • PEŠBUS (vsako leto privabi več otrok) in spodbujanje trajnostne mobilnosti.
 • Različna športna tekmovanja naših otrok.
 • Razširjen program, ki ga izvajamo v sklopu projekta RAP.
 • Fit delavnice in uporaba teh metod dela pri pouku.
 • Ribe na šolskih krožnikih v sodelovanju z občino.
 • Računalniško opismenjevanje in varna raba interneta.

Vse to, kar dobro delamo, bomo nadaljevali. Sprejeli bomo še kakšne novosti in jih vpeljali v naš vsakdan. Rdeča nit za letošnje šolsko leto ostaja: Mi vsi za lepši (boljši) jutri
Sporočilo je kompleksno, celostno, za vsa področja zdravja, z željo po izboljšanju razmer. Zdrave šole pa bomo svoje delo še posebej usmerile v zdrave, dobre odnose. Na kar se bodo navezovala tudi strokovna srečanja. Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

ŠOLSKI RADIO NUKLEAR

Med šolskim letom se bo na šoli vsak teden oglasil tudi šolski radio, radio Nuklear. Člani šolskega radia nas bodo seznanjali z različnimi obvestili in pomembnimi dogodki, včasih bodo po radiu potekale tudi krajše obeležitve praznikov … Hkrati bo šolski radio popestril naše odmore in nas razveseljeval z glasbo, prisluhnili bodo glasbenim željam učencev in zaposlenih … Vodja šolskega radia je Sonja Bračun, tehnična pomoč pa Maja Bregar.

TEDEN MOBILNOSTI, TEDEN ŠPORTA

Evropski teden mobilnosti (ETM) je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju čistejše mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Kot vsako leto bo tudi letos Teden mobilnosti potekal med 16. in 22. septembrom 2022. S sloganom TRAJNOSTNO POVEZANI želimo posameznike in organizacije spodbuditi k zdravemu načinu življenja, k
aktivnejši uporabi hoje, kolesa ali javnega prevoza. Čistejša mobilnost kot so hoja, kolo ali javni promet, prinaša več zdravja in višjo kakovost bivanja. Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati osebni motorni promet. Na svoje običajne poti se odpravimo na način, ki povzroča tudi manj hrupa, onesnaženja ali škode. Motorni promet je v Sloveniji največji onesnaževalec okolja, saj prispeva največji delež toplogrednih plinov. Zato je spodbujanje čistejše mobilnosti eden od pomembnejših ukrepov za izboljšanje bivanjskega okolja. K Tednu mobilnosti smo tudi tokrat pristopili osnovnošolci in zaposleni na OŠ Jurija Dalmatina Krško. V sodelovanju z Občino Krško, SPV Krško (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) bomo v tem tednu izvajali različne aktivnostih, predvsem pa si želimo zmanjšati promet v okolici šole, učence navajati k uporabi
koles, skirojev in šolskih prevozov ter uporabljati PEŠBUS, ki ga na šoli organiziramo že vrsto let.

Aktivnosti šole:
Aktivno se bomo vključevali v različne oblike v šoli in v lokalnem okolju ter z drugimi institucijami.

 • Z OŠ Dr. Mihajlo Rostoharja in Društvom Sonček – Gibalno ovirani na poti po mestu se bomo
  podali na posebno pot po mestu.
 • Učenci 9. razreda se bodo udeležili dejavnosti na temo o varnosti v prometu v ŠC Krško
 • Na Dan brez avtomobila se bodo učenci v spremstvu z učiteljev udeležili aktivnostim na Vidmu.
 • Skupaj bomo skrbeli za varno vključevanje v promet in se seznanjali s pravili v prometu, z varnostjo v prometu …
 • Cilj vseh nas je, da skozi celo leto, še posebej v začetku šol. l. in v tednu mobilnosti učence osveščamo o varnosti v prometu. Želimo, da se vsi udeleženci v prometu spomnimo pomembnosti kulturnega vedenja v prometu, kjer je potreben strpen, zgleden, odgovoren odnos do sebe in ostalih ter dobro poznavanje cestno prometnih pravil.
 • Cilj projekta je, dati prednost pešcem in kolesarjem, pred motornim prometom, predvsem pa zagotoviti varnost otrok pred šolo ter na poti v šolo. S pisano ureditvijo območja šole se voznike na prijazen način opomni/opozori, da hitrost in način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti. Tako se pripomore k prometni varnosti, predvsem najbolj ranljivih udeležencev v prometu.

TEDEN ŠPORTA bomo povezali z dejavnostmi v tednu mobilnosti. Izvedli bomo različne športne dneve in obeležili prav poseben dan, 23. september, ki ga bomo posvetil slovenskemu športu – Dan slovenskega športa. V šoli smo za praznik športa načrtovali poseben dogodek, GIBAJMO ZA DOBRODELNOST, ki ga bomo v popoldanskem času praznovali vsi skupaj, učenci, starši in učitelji. V sklopu tega praznika smo v mesecu septembru izvedli športne dneve z različnimi vsebinami, učence spodbujali h gibanju, preživljanju časa na prostem:

 • kolesarjenje po krško-brežiškem polju,
 • kolesarjenje in veslanje po reki Krki,
 • predstavitev športnih klubov in društev, ki smo jo pripravili skupaj s ŠZ Krško in Olimpijskim komitejem Slovenije …

V šoli se zavedamo pomena gibanja in športa. Učencem v sklopu pouka ponujamo veliko različnih aktivnosti, načrtujemo in izvajamo športne dneve in šole v naravi z zelo raznolikimi vsebinami, učenci se pred in po pouku vključujejo k interesnim dejavnostim in k razširjenemu programu (RaP). Posebnost šole je bazen, kjer se učenci plavalno opismenjujejo in čofotajo. Udeležujemo se športnih tekmovanj v različnih disciplinah: košarka, nogomet, odbojka, smučanje, plavanje, veslanje, atletika, ples.

TEDEN OTROKA

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra, je SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. Povezavo je z naslovom pesmi “Skp se mava dobr“ pri otrocih zelo priljubljenega NIPKEja, ki bo letos naš ambasador. Podatki TOM telefona kažejo, da je prijateljstvo nekaj, po čemer mladi najbolj hrepenijo, da se imajo dobro s sovrstnikom, ki mu lahko zaupajo, zato se tokrat osredotočamo na pomen povezanosti, druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, skupnih dogodivščin, sproščenosti in zabave. Tedna otroka (3. 10. 2022) bomo z različnimi aktivnostmi obeležili tudi na naši šoli, v dopoldanskem in popoldanskem času.

Barbara Lapuh in Marija Meh,mentorici Šolske skupnosti in Otroškega parlamenta

RASTEM S KNJIGO

Projekt Rastem s knjigo je namenjen spodbujanju bralne kulture in informacijske pismenosti. Je posebna oblika sodelovanja in povezovanja šolske in splošne knjižnice. Je hkrati cilj in priložnost, da motiviramo otroke za branje knjig slovenskih mladinskih avtorjev. Projekt sta zasnovala Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in ga splošne knjižnice v povezavi s šolskimi izvajamo vsaka na svoj način. Naši učenci tako obiščejo Valvasorjevo knjižnico, ki projekt vodijo. Za spodbudo k branju vsak sedmošolec prejme knjigo, ki jih prispeva Ministrstvo za kulturo.

V tem šol. l. naslova izbranih knjig še nismo prejeli.

KNJIŽNI POTEPUHI

Valvasorjeva knjižnica Krško je za 2. razrede devetletne osnovne šole pripravila projekt, ki so ga poimenovali »Knjižni potepuhi«. Namen le-tega je razvijanje in spodbujanje bralne kulture pri ciljni populaciji (2. razred devetletne OŠ). Pridružili se jim bodo tudi učenci 1. in 3. razredov. Drugošolci obiščejo knjižnico trikrat. Ob prvem dogovorjenem obisku knjižnice učence sprejme knjižničarka, ki otrokom predstavi knjižnico in tudi obnašanje, ki je primerno za ta prostor. Ob drugem obisku jim knjižničarka predstavi pravljico, nato skupaj izdelujejo knjižne kazalke, ki jih mladi ustvarjalci lahko obdržijo. Tretji obisk pa je namenjen ugankam ter reševanju kratkega kviza o knjižnici. Ob vsakem obisku vsak razred prejme »bralno mapo«, v kateri je knjiga, ki jo prebere vsak učenec in nato ob prebrani zgodbi nariše risbico, ki jo vstavi v bralno mapo. To mapo si otroci izmenjujejo med seboj, nato pa jo ob naslednjem obisku vrnejo nazaj v knjižnico in s seboj odnesejo novo mapo. Ob podajanju knjig med sošolci naj bi se otroci seznanili tudi z odgovornostjo, da se knjig ne sme predolgo zadrževati pri sebi doma, ker še nekdo drug čaka nanje, da jih prebere.

DO BOLJŠEGA ZNANJA Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI

Med drugim se bomo to šolsko leto posvetili bralni pismenosti naših učencev. Zavedamo se, da je branje ključnega pomena za pridobivanje znanja, še posebej v sodobnem času, v dobi digitalizacije. V pripravi je operativni načrt projekta, kjer bomo opredelili aktivnosti, ki jih bomo izvajali v posameznem razredu oz. pri posameznem predmetu, jih časovno opredelili, komu bodo namenjene, kdo vse bo vključen ter kako jih bomo izvajali. Ponovno se bomo spomnili bralno učnih strategij in jih uporabljali pri pouku.

 • Motivacija za branje
 • Izboljšati tehniko branja in pisanja
 • Branje z razumevanjem in BUS
 • Bralna pismenost pri vseh predmetih
 • Metakognitivni procesi
 • Učni dosežki (tudi NPZ)
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo že enajsti. Kot običajno ga bomo izvedli na dan slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v petek, 18. novembra 2022. Obiski čebelarjev v vrtcih in osnovnih šolah, ki so se začeli že davnega leta 2007, so leta 2011 prerasli v pravo vseslovensko gibanje. Naj bo tudi jesen v letošnjem šolskem letu zaznamovana z lepo izkušnjo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Del dneva bomo namenili ozaveščanju od zrna do kruha, od čebele do medu in sadja ter od zajtrka do zdravega življenjskega sloga. Naše podeželje, kmetije, živilska podjetja in zadruge bomo povezali z našimi najmlajšimi. Na šoli bomo ta dan povezali z dnevom Zdrave šole in izvedli poseben dan dejavnosti za vse učence šole. Učencem ta dan ponudimo zajtrk sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka. V TSZ so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi, in sicer z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja spoznajo že otroci ter posledično vse generacije – da skozi idejo o nujnosti zajtrkovanja spoznajo, da je potrebno biti pozoren, kakšno hrano jemo in posledično, da je lokalna hrana ustreznejši izbor.

ŠOLSKA SHEMA

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil na uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da v Sloveniji v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave. Ker se na naši šoli zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave, smo se vključili v ukrep Evropske unije ŠOLSKA SHEMA. Naša šola je že osmo leto vključena v ta projekt − ŠSSZ. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava debelosti pri otrocih. EU nameni 6 evrov na učenca v enem šolskem letu. To pomeni najmanj 20 razdelitev sadja in zelenjave izven šolske malice v enem šolskem letu. Sadje in zelenjava je učencem na voljo enkrat tedensko, največkrat ob sredah po 3. šolski uri. Za šolsko shemo naročamo hrano lokalnih pridelovalcev. Poleg razdeljevanja sadja in zelenjave, izvajamo še izobraževalne in promocijske dejavnosti. Naj omenim le nekatere aktivnosti:

 • naravoslovni dnevi, ki vključujejo pogovor o zdravi prehrani (razredna stopnja);
 • predavanje za učence o pomenu sadja in zelenjave za zdravje, o vrstah, načinih pridelave in pomenu lokalno pridelanega sadja in zelenjave;
 • predavanje za starše o zdravi prehrani;
 • delavnice − Zdrava prehrana (razgovor in praktično delo − od 1. do 4. razreda);
 • pri predmetu gospodinjstvo, SPH pripravljanje sadnih in zelenjavnih jedi, učenci bodo predstavili referate o vrstah sadja in zelenjave;
KULTURNA ŠOLA

Kulturna šola je projekt, namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:

 • krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
 • podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
 • spodbuditi izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,
 • motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Na podlagi analize prijav ter ostalih posredovanih podatkov strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbere šole, ki ustrezajo kriterijem za pridobitev naziva in jim dodelila naziv “Kulturna šola 2019 ”. Prejemnica naziva je tudi naša šola (leta 2018). Še naprej bomo skrbeli za promocijo kulture, ustvarjalnost in vključevanje v različne dejavnosti, kot so: ples, petje, gledališče, glasba, lutke, folklorna dejavnost, film in video, likovna in fotografska dejavnost, literatura, varovanje kulturne dediščine, – drugo;

MOJ SLOFIT - APLIKACIJA ZA ZBIRANJE IN ANALIZO PODATKOV ŠPORTNO-VZGOJNEGA KARTONA

Tudi v tem šol. l. imajo starši možnost, da se vključijo v sistem Moj SLOfit, v katerem se trajno hranijo rezultati meritev športno-vzgojnega kartona (ŠVK) za njihovega otroka. Sistem zajema tudi vprašalnik o gibalnih navadah učenca. Omogoča spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otroka ter spremljanje lastnega napredka učenca glede na prejšnja leta. Omogoča tudi primerjavo telesne in zdravstvene ogroženosti glede na populacijo isto starih otrok v Sloveniji. Za dostop se je potrebno registrirati v aplikacijo Moj SLOfit. Vabilo prejmejo starši na svoj elektronski naslov (v primeru, da ima njihov otrok soglasje za športno vzgojni karton). Registracija in dostop do podatkov sta BREZPLAČNA. Če želijo dostop, sledijo navodilom v elektronskem sporočilu, če dostopa ne želijo, se na sporočilo ne odzovejo in s tem ne bodo dodani v aplikacijo. Za dodatna pojasnila se lahko obrnejo tudi na športna pedagoga naše šole Petra Toporišiča in Majo Arnšek.

EVROPA V ŠOLI

Natečaj Evropa v šoli poteka po evropskih državah že od leta 1953, v Sloveniji pa se bo v organizaciji Nacionalnega odbora natečaja Evropa v šoli, ki deluje pri ZPMS, letos zvrstil že osemnajsto leto. Mladim ustvarjalcem literarnih, likovnih, fotografskih del in izdelanih video posnetkov nacionalni odbor vsako leto dodeli naslovno temo in z njo sledijo željam otrok in mladih, ki želijo načrtovati in soustvarjati svojo prihodnost, prihodnost lokalnega okolja oz. prihodnost sveta. Natečaj nas spodbuja k razmišljanju o temah, ki so skupne nam vsem, ki živimo v Evropi. V naši regiji ima zelo pomembno vlogo ZPM Krško, saj je v projektu Evropa v šoli ravno posavska regija ena izmed najmočnejših slovenskih regij. Vsako leto se natečaja udeleži več kot 20 šol iz Posavja in med njimi je tudi naša – Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško. Mentorice na naši šoli poskušajo v čim večjem številu spodbuditi učence, da ustvarjajo – tako likovne, literarne kot fotografske izdelke. Z njimi se učenci predstavijo v regiji, skoraj vsako leto pa se s posameznimi, najkvalitetnejšimi, izdelki predstavimo tudi na državni ravni.

Koordinatorica projekta je ga. Sonja Bračun Gorišek.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Nadaljevali bomo s sodelovanjem z osnovno šolo v Prešticah na Češkem. Sodelovanje poteka v obliki sporazumevanja v tujem jeziku v pisnih oblikah in naših skupnih srečanjih. Učenci se tako urijo v sporazumevanju v angleškem jeziku, spoznavajo različne kulture, jezik, običaje, državo … V šol. l. 2022/23 načrtujemo naše sodelovanje preko pisem, e-pošte, videokonferenc, hkrati načrtujemo tudi obisk naših prijateljev iz Přeštic.

MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA (FIT4KID)

Projekt skrbi za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok in mladostnikov v vseh okoljih. Učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo. Projekt vodi gospa Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja.

Fit4Kid model je sestavljen iz:

 • motivacijske pedagogike,
 • izobraževalnih programov, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti.

Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov. Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in uspeh. Fit vadbeni programi so privlačni in univerzalno dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, spol, socialni položaj in veroizpoved. Cilj projekta je povečati telesno dejavnost za krepitev zdravja ter izboljšanje učnega okolja in uspeha. Učitelji bodo gibalne aktivnosti vključevali v sam pouk, ne zgolj pri urah športa, izvedli bomo dan, ki bo namenjen fit vsebinam, skrbeli bomo za hidracijo … predvsem pa bomo aktivni. Poseben FIT dan načrtujemo 24. 3. 2023.

Na šoli načrtujemo posebne aktivnosti:

 • FIT DAN,
 • DAN BREZ MULTIMEDIJE (januar),
 • FIT HIDRACIJA,
 • PROGRAM FITKO,
 • FIT OPB,
 • FIT POHOD (ob svetovnem dnevu zdravja).
MEDNARODNI PROJEKT POMAHAJMO V SVET

V sklopu interesnih dejavnosti bodo učenci 3. razreda tudi letos sodelovali v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet. Poudarek je na spoznavanju različnih kultur, krajev, običajev, načina življenja in tujih besed. Otroci se v šoli pripravljajo na srečanja preko video konference. V petih srečanjih svojim prijateljem predstavijo sebe, svojo družino, šolo, domači kraj in državo. Državo oziroma šolo, s katero bomo sodelovali v šol. letu 2022/23, nam bodo še določili.

PRIPRAVNIŠTVO

Šola se je v mesecu juniju prijavila na razpis »Pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju«, ki je bil objavljen iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V šolskem letu 2022/23 se bo tako od meseca oktobra dalje izvajalo pripravništvo za strokovno delavko, ki je bila izbrana na omenjenem razpisu. Ob pomoči mentorice bo poučevala slovenščino. Namen razpisanega pripravništva je, da se pripravnik pod vodstvom mentorja usposobi za samostojno opravljanje dela. Pripravništvo se bo zaključilo v mesecu juliju 2023.

Dostopnost